>

Projektai

 

Migrantų ir pabėgėlių reikalų fondo finansinė parama

CEB.png

2022-09-01 pasirašytas dotacijos susitarimas tarp Europos Tarybos vystymo banko ir Lietuvos (projektą įgyvendina socialinės globos centras „Vija“).

Europos Tarybos vystymo bankas iš Migrantų ir pabėgėlių reikalų fondo skyrė 418,7 tūkst. eurų projekto „Parama pažeidžiamiems vaikams, atvykstantiems iš Ukrainos į Lietuvą“ įgyvendinimui. 

Projekto tikslas – pagerinti iš Ukrainos atvykstančių nelydimų nepilnamečių vaikų su negalia gyvenimo ir mokymosi sąlygas. 

Projekto veiklos: 

 • patalpų remontas, 
 • vaikų žaidimo aikštelės lauke įrengimas, 
 • mikroautobuso (16 vietų) įsigijimas, 
 • apgyvendinimo išlaidos iki 2023 m. pabaigos, 
 • vaikų ugdymo ir specialistų (ergoterapeuto, socialinio darbuotojo,kineziterapeuto ir kt.) paslaugos,
 • aprūpinimas reikalingomis priemonėmis (baldai, indai, patalynė, rūbai ir kt.).

 Tarpinė ataskaita (Progress Report, anglų k.)

Partnerystė įgyvendinant Kauno regiono pertvarkos projektus

 

ESFA-logo.jpg

2020 m. sausio pabaigoje buvo parengtas Institucinės globos pertvarkos II etapo Kauno regiono investicijų projektas „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Kauno regione“, kuriame nagrinėjamas Vilijampolės socialinės globos namų (dabar –  Socialinės globos centras „Vija“), Strėvininkų socialinės globos namų gyventojų bei Kauno regiono savivaldybių ilgalaikės globos paslaugų laukiančių asmenų su intelekto ar psichosocialine negalia  apgyvendinimas bendruomenėse, kuriose tikslinei grupei sukuriamos galimybės naudotis bendruomenei skirtomis paslaugomis ir (ar) sukuriama (pritaikoma) infrastruktūra  Kauno regione specializuotos slaugos ir socialinės globos paslaugoms teikti. 

Įgyvendinant investiciniame projekte numatytas priemones Socialinės globos centras „Vija“ ne tik įgyvendina ES lėšomis finansuojamą projektą „Specializuotos slaugos ir socialinės globos, bendruomeninio apgyvendinimo paslaugų infrastruktūros sukūrimas Kaune mieste“ , projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-15-0001, bet ir kaip projekto partneris dalyvauja kitų Kauno regiono projektų, finansuojamų ES lėšomis įgyvendinime: 

 • Strėvininkų socialinės globos namų projektas Specializuotų slaugos ir globos namų įkūrimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-15-0003. Projekto tikslas – Kaišiadorių rajono savivaldybėje sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų, kurios skatintų paslaugos gavėjų savarankiškumą ir visapusišką dalyvavimą bendruomenėje. Projekto metu numatoma Kaišiadorių mieste įkurti specializuotos slaugos ir socialinės globos namus, pastatant pastatą, įsigyjant šių paslaugų teikimui reikiamus baldus ir įrangą ir tokiu būdu sukurti 40 vietų nuolatinės slaugos ir (ar) priežiūros reikalaujantiems tikslinės grupės asmenims, neįgaliesiems iš Strėvininkų socialinės globos namų ir socialinės globos centro „Vija“. Partnerystės sutartis (Strėvininkų SGN)
 • Raseinių rajono savivaldybės administracijos projektas „Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią Raseinių rajono savivaldybėje“ Nr 08.1.1-CPVA-V-427-15-0006. Projekto metu numatoma sukurti šių paslaugų teikimui reikalingą infrastruktūrą. Projekto lėšomis numatoma plėtoti bendruomeninių apgyvendinimo paslaugų infrastruktūrą įkuriant grupinio gyvenimo namus suaugusiems asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia pastate, adresu Liepų g. 2, Gabšiai, Raseinių r., kuriuose bus apgyvendinta 10 tikslinės grupės asmenų (planuojama, kad GGN apsigyvens 8 asmenys iš socialinės globos centro „Vija“)Partnerystės sutartis (Raseinių raj.)
 • Kauno rajono savivaldybės administracijos projektas „Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią, Kauno rajono savivaldybėje“ Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-15-0004. Projekto tikslas – sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų, kurios skatintų paslaugos gavėjų savarankiškumą ir visapusišką dalyvavimą bendruomenėje. Prisidedant prie Kauno regiono bendruomeninių socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo plėtros, Kauno rajone bus pastatyti 4 grupiniai gyvenimo namai projekto lėšomis įsigytuose sklypuose, sukuriant 40 apgyvendinimo vietų asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia iš socialinės globos centro „Vija“, įkurtas 25 vietų dienos užimtumo centras/socialinės dirbtuvės, 12 vietų socialinės dirbtuvės ir 10 vietų socialinės dirbtuvės Kauno rajone visiems šiems trims objektams įsigyjant tinkamas patalpas rajone. Įgyvendinus Projektą bus pagerintas bendruomeninio apgyvendinimo ir dienos užimtumo paslaugų prieinamumas suaugusiems asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia. Partnerystes sutartis (Kauno raj.)
 • Kauno miesto savivaldybės administracijos projektas „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra Kauno mieste“  Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-17-0001. Projekto tikslas – sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, kurios skatintų paslaugos gavėjų savarankiškumą ir visapusišką dalyvavimą bendruomenėje, prieinamumą Kauno mieste. Projekto metu planuojama sukurti bendruomeninio apgyvendinimo ir dienos užimtumo paslaugų infrastruktūrą Kauno mieste: įsigyti gyvenamuosius namus su žemės sklypais grupinio gyvenimo namų įrengimui (40 vietų neįgaliesiems), įsigyti patalpas dienos užimtumo centrų ir socialinių dirbtuvių veiklai (90 vietų neįgaliesiems). Partnerystės sutartis (Kauno m.)

Projektai finansuojami Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“. 

Specializuotos slaugos ir socialinės globos, bendruomeninio apgyvendinimo paslaugų infrastruktūros sukūrimas Kaune mieste

 

ESFIVP-I-1.jpgsoc.vija_.png

Socialinės globos centras „Vija“ įgyvendina Europos sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Specializuotos slaugos ir socialinės globos, bendruomeninio apgyvendinimo paslaugų infrastruktūros sukūrimas Kaune mieste“, projekto Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-15-0001 (toliau – Projektas). Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą.“

Projekto įgyvendinimo metu bus sukurta paslaugų infrastruktūra Kauno mieste, plėtojant bendruomenines bei specializuotos slaugos ir socialinės globos paslaugas: 

 • plėtojama bendruomeninių apgyvendinimo paslaugų infrastruktūra – įsigyti 6 gyvenamieji namai su žemės sklypais ir juose įsteigti grupinio gyvenimo namai asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia Kauno mieste, kuriuose gyvens 60 asmenų.
 • gerinama specializuotos slaugos ir socialinės globos paslaugų kokybė 38 paslaugas gaunantiems asmenims;
 • įsigyjama tikslinė transporto priemonė (9 vietų lengvasis automobilis, pritaikytas neįgaliųjų vežimui).

Projektas finansuojamas ES fondų ir valstybės biudžeto lėšomis. Projekto vertė 3.083.495,89 Eur.

Projektą numatoma įgyvendinti iki 2023-08-31.

 

Kokybės diegimo sistema EQUASS įstaigoje

 

EQUASS-LOGO.jpg

Siekiant, kad įstaiga būtų inovatyvi, lyderiautų ir teiktų aukščiausios kokybės paslaugas, atitinkančias europinius kokybės standartus, Vilijampolės socialinės globos namai 2020 m. birželio mėn. pateikė paraišką dalyvauti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 08.4.1.-ESFA-V-421-01-0001 „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“. Projektą įgyvendina VšĮ Valakupių reabilitacijos centras.

EQUASS (angl. The European Quality in Social Services) – tai Europos reabilitacijos platformos iniciatyva sukurta sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Įstaiga tikslingai ir kryptingai dirba, siekdama konkrečių pertvarkos tikslų: teikti paslaugas, orientuotas į individualius asmens poreikius.  Nuo 2016 m. įstaigoje įvyko nemažai pokyčių – pereita prie paslaugų teikimo bendruomenėje, pradėtas specializuotos slaugos ir socialinės globos padalinio steigimas, pradėta teikti apsaugoto būsto paslauga, 20 asmenų su sunkia negalia teikiamos dienos socialinės globos paslaugos. Užsibrėžtas tikslas – tapti inovatyvia, šiuolaikiška ir į paslaugų kokybę orientuota socialinės globos įstaiga, kurioje vertinama darbuotojų kompetencija ir užtikrinamas kokybiškų paslaugų teikimas. Prasidėjus institucinės globos pertvarkos procesui, įstaigoje neišvengiami pokyčiai susiję su paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės gerinimu, darbuotoju tobulėjimu ir naujo tipo paslaugų bendruomenėje teikimu. Kryptingai dirbame siekdami globos namų pertvarkos tikslų, orientuojamasi ne tik į paslaugų bendruomenėje plėtrą, bet ir paslaugų kokybės gerinimą globos namuose gyvenantiems asmenims. Siekdami paslaugų kokybės gerinimo siekiame ir strateginio pertvarkos tikslo – kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai (globėjams, rūpintojams) gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje, o kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje.

EQUASS kokybės sistema svarbi įstaigos pažangai, tobulėjimui, mokymuisi, pokyčiams ir naujovėms. Siekiama efektyviau teikti socialines paslaugas, stiprinant darbuotojų motyvaciją, orientaciją į asmenį (vaiką), į globos namus turimus išteklius, bendrą viziją ir misiją. Keliame sau tikslus ir norime dalintis gerąja praktika. Manome, kad šis žingsnis tai efektyvios ir besivystančios organizacijos ženklas. Kokybės sistemos diegimas leis įstaigoje vystyti ir kokybės kultūrą, įtraukti darbuotojus, paslaugų gavėjus ir jų šeimų narius, vystyti bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis. Žvelgdami į ateities perspektyvas, jaučiame poreikį keistis, tobulėti, diegti sistemas, užtikrinančias europinius paslaugų standartus. Esame susipažinę su kokybės principais ir siekiame taikyti lyderystės, personalo valdymo, etikos, partnerystės, dalyvavimo, orientacijos į paslaugų gavėjus principus, tačiau turime dar nemažai mokytis ir siekti, kad šie principai taptų kasdienės praktikos dalimi. Todėl dalyvavimas EQUASS diegimo sistemoje padės įstaigai nuosekliai siekti savo tikslų, orientuojantis į paslaugų kokybės aspektus, tobulinant ir vystant paslaugas bendruomenėje vaikams su proto ir (ar) psichikos negalia.

2020 m. birželio mėn. 29 pasirašyta dalyvavimo projekte “Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant Equass kokybės sistemą” SUTARTIS.

EQUASS kokybės sistema diegiama 3 bendruomeninių vaikų globos namų padaliniuose: V. Putvinskio g., Viduklės g., Panerių g.

Projekto konsultantė Rasa Laiconienė.

Projekto koordinatorė įstaigoje – direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Ernesta Petruškevičienė (atsakinga už EQUASS kokybės sistemos diegimo proceso koordinavimą įstaigoje kartu su bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų komanda). 

Veiklos rezultatai (2021)

EQUASS išorės audito ataskaita (2022)

2022-02-15 įstaigai suteiktas EQUASS kokybės sertifikatas

Apsaugoto būsto paslauga

NRD-logo.jpgESFIVP-I-1.jpg

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM, įgyvendina Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-03-0001 „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“, kurio tikslas – didinti darbingo amžiaus asmenų su proto ir (arba) psichikos negalia, savarankiškumą ir taip įgalinti juos gyventi bendruomenėje pagal jų poreikį teikiant bendruomenines apsaugoto būsto, socialinių dirbtuvių, įdarbinimo su pagalba, pagalbos priimant sprendimus paslaugas.

2019 m. gruodžio mėn. Vilijampolės socialinės globos namai Neįgaliųjų reikalų departamento paskelbtoje atrankoje buvo atrinkti kaip vienas iš partnerių Kauno regione apsaugoto būsto paslaugos teikimui. Projekto partnerių sąrašas.

Apsaugoto būstas – socialinės priežiūros paslauga ir gyvenamosios vietos suteikimas (jei neturi savo) bendruomenėje, iki 4 dalinai savarankiškų suaugusių asmenų su negalia, derinant tai su individualia atvejo vadybininko (socialinio darbuotojo) pagalba ir kitomis
paslaugomis bendruomenėje, padedančiomis plėtoti ir palaikyti asmenų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, siekiant visiško jų savarankiškumo. Šios paslaugos – alternatyva institucinei globai, sudaranat galimybę asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia gyventi savarankiškai bendruomenėje gaunant įvairių rūšių ir formų bendruomenėje teikiamas socialinės, sveikatos priežiūros ir kitokias paslaugas. Užtikrinama galimybė negalią turinčiam asmeniui gyventi bendruomenėje ir tuo pačiu gauti specializuotą pagalbą, atitinkančią individualius asmens poreikius. 

Pasirašius partnerystės sutartį apsaugoto būsto paslauga Kauno mieste pradėta teikti nuo 2020-05-18, apsaugoto būsto paslauga teikiama 2 suaugusiems asenims su proto ar psichikos negalia. 

Susitarimas dėl apsaugoto būsto paslaugos teikimo, įgyvendinant projektą “Nuo gloos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra”. 

Apsaugoto būsto paslaugos teikimo asmenims su negalia sutartis

Planuojami projekto įgyvendinimo rezultatai:

 • 2 dalinai savarankiškiems asmenims su proto negalia bus teikiama apsaugoto būsto paslauga;
 • pagal sudarytą individualų socialinės pagalbos planą teikiamos asmens poreikius užtikrinanti socialinio darbuotojo (atvejo vadybininko) pagalba;
 • užtikrinamas individualių paslaugų teikimas, atsižvelgiant į konkretaus žmogaus poreikius, interesus, išsilavinimą, patirtį, stipriąsias puses bei galimybes;
 • pagalba teikiama namų aplinkoje;
 • asmuo įgalinamas prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą ir pastangas grįžti į visuomenės gyvenimą;
 • apsaugoto būsto paslauga įtraukiama į Kauno miesto socialinių paslaugų teikimo planą.

Projekto įgyvendinimo pabaiga 2023-04-30, projekto įgyvendinimui skirta 53938,05 Eur. 

 

Atnaujinimo data: 2023-10-22