>

Korupcijos prevencija

SIEKIANT KURTI KORUPCIJAI ATSPARIĄ APLINKĄ BEI DIEGTI ANTIKORUPCINIO ELGESIO STANDARTUS, ĮSTAIGOJE VADOVAUJAMĖS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PARENGTU ANTIKORUPCINIO ELGESIO KODEKSU

PAVYZDINIAI GALIMOS KORUPCINIO POBŪDŽIO RIZIKOS ATVEJAI IR DARBUOTOJŲ VEIKSMAI SU JAIS SUSIDŪRUS

KAM IR KAIP PRANEŠTI APIE KORUPCIJOS APRAIŠKAS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRE „VIJA“

Korupcija – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant nurodytas veikas.

Jeigu Jums Socialinės globos centre „Vija“ galimai teko susidurti su korupcinio pobūdžio veikomis (pvz.: kyšininkavimu, piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, sukčiavimu ir pan.,) informuokite už korupcijos prevencijos priemonių taikymą įstaigoje atsakingą asmenį – direktoriaus pavaduotoją socialiniam darbui Ernestą Petruškevičienę.

Skundą, prašymą, pareiškimą ar pranešimą galite pateikti:

  1. raštu, atsiuntę adresu Apuolės g. 44, LT-48302 Kaunas
  2. telefonu (8-37) 36 65 35 arba 36 16 71
  3. el. paštu [email protected] arba [email protected]
  4. skundų ir pasiūlymų dėžutėje, esančioje globos namų C korpuso I aukšte

Pranešimą galite pateikti LR Specialiųjų tyrimų tarnybai

KORUPCIJOS PRVENCIJOS PROGRAMOS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS GLOBOS NAMUOSE

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO IŠVADOS 

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO IŠVADOSE PATEIKTŲ REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMAS 

ATLIKTI TYRIMAI 

INFORMACIJOS APIE ASMENĮ, SIEKIANTĮ EITI PAREIGAS ĮSTAIGOJE PATEIKIMAS

Įsakymas dėl pareigybių sąrašo, į kurias pretenduojant teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMAS 

Dėl pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus

Atnaujinimo data: 2024-01-09