>

Vadovo metinės veiklos užduotys

 

Einamųjų metų veiklos užduotys Veiklos lūkesčiaiVeiklos lūkesčių vertinimo rodikliai
2.1. Gerinti įstaigos teikiamų paslaugų kokybę

2.1.1. Nuosekliai vykdyti paslaugų gavėjų  apgyvendinimo bendruomenėje procesą

2.1.2. Įrengti (sukurti) priemonių paslaugų gavėjų užimtumui ir fizinės   (ar) emocinės veiklos gerinimui 

2.1.1.1. Apgyvendintų „Vijos“ grupinio gyvenimo namuose asmenų skaičius – ne mažiau, negu 30 asmenų.
2.1.1.2.  asmenų, gavusių institucinę ilgalaikę socialinę globą, kurie nutolusiose, nesiribojančiose ir su įstaiga nesusijusiose bendruomenėse apsigyveno apsaugotame būste, savarankiško gyvenimo namuose ar grupinio gyvenimo namuose, skaičius–3
2.1.1.3. parengtų ir apgyvendintų Kaišiadorių specializuotos slaugos ir globos namuose asmenų skaičius – 20;
2.1.2.1. įgyvendinta ne mažiau, negu 1 priemonė paslaugų gavėjų užimtumui ir fizinės (ar) emocinės veiklos gerinimui.

2.2. Gerinti darbuotojų darbo sąlygas ir stiprinti žmogiškuosius išteklius

2.2.1. Nuosekliai vykdyti profesinės rizikos vertinimą

2.2.2. Organizuoti priemones darbuotojų komandinio darbo stiprinimui.

2.2.3. Atlikti gaisro prevencijos patikrinimą įstaigoje ir įgyvendinti ne mažiau kaip 3 priemones gaisro prevencijos užtikrinimui

2.2.4. stiprinti įstaigos darbuotojų kompetencijas informacinio ir kibernetinio saugumo srityje    
 

 

2.2.1.1.  profesinės rizikos vertinimas atliktas ne mažiau, negu 5 darbo vietų;
2.2.2.1.  darbuotojų, dalyvavusių komandinio darbo stiprinimo mokymuose bei grupinėse supervizijose skaičius -20 darbuotojų;
2.2.3.1. atliktas gaisro prevencijos patikrinimas įstaigoje pasitelkiant išorės ekspertus: patikrinti visi pastatai, įranga ir sistemos, siekiant nustatyti potencialias gaisro rizikos zonas ir problemas, identifikavus – imtis priemonių juos pašalinti;
2.2.3.2. iš naujo peržiūrėti ir esant poreikiui atnaujinti įstaigos darbuotojų veiksmų kilus gaisrui algoritmai, evakuaciniai planai;
2.2.3.3. pagilintos įstaigos darbuotojų žinios ir įgūdžiai: organizuoti mokymai darbuotojams apie gaisro prevenciją, pirmosios pagalbos suteikimą, evakuacijos procedūras, ar pratybas, siekiant patikrinti darbuotojų pasiruošimą gaisro atvejui;
2.2.4.1. įstaigos administracijos ir įstaigos darbuotojų (atsižvelgiant į pareigybės aprašymuose nurodytas funkcijas bei poreikius), kuriems organizuoti teoriniai ir praktiniai kibernetinio saugumo mokymai, skaičius – 10.

2.3. Įstaigos vidaus administravimo gerinimas ir veiklos efektyvumo didinimas

2.3.1. Įdiegti priemones tinkamai personalo darbo laiko apskaitai užtikrinti

2.3.2. Stiprinti įstaigos vadovo kompetencijas ir pritaikyti jas įstaigos veikloje

2.3.1.1.  įdiegta ir naudojama ne mažiau negu 1 priemonė tinkamai darbuotojų darbo laiko apskaitai užtikrinti;

2.3.2.1. užtikrintas finansų valdymo veiklos efektyvumas pasiekiant teigiamą įstaigos finansinės veiklos rezultatą.

Atnaujinimo data: 2024-03-18